image_print

תרומות לפרויקט סינון העפר מהר הבית באמצעות משלוח המחאה


ניתן לתרום לפרויקט סינון העפר מהר הבית באמצעות משלוח המחאה על שם הקרן לקידום הארכיאולוגיה בישראל (ע”ר)  לכתובת הבאה:

הקרן לקידום הארכיאולוגיה בישראל

ת.ד. 10179

ירושלים 9110101

נא לצרף להמחאה את הטופס הבא:

הוראות הפקדה להמחאה המצורפת

תאריך: ________

שם התורם: _________________

כתובת:_________________________________

______________________________________

מצורפת תרומתי על סך ___________

תרומה זו מיועדת עבור פרויקט סינון העפר מהר הבית בלבד